Sconfinamenti - L' Avanguardia Cinese

egidiusamsterdam.com

[005544] JULIA COLMAN / SAVERIO SIMI DE BURGIS / GUO LIN / GUO WEI / LIU YE
A.O.. Sconfinamenti - L' Avanguardia Cinese - . Venice: Palazzo Contarini, 1999.
1st Edition. 256 x 252 Mm . Paperback. Fine 60 pages, text in Italian.
Illustrated in color. Text by Julia Colam, Saverio simi de Burgis and Li
Xianting.. - Sconfinamenti - L' Avanguardia Cinese - on the artists, Guo Jin,
Guo Wei, Liu Ye, Lu Peng, Mao Yan, Qi Zhilong, Qin Yifeng, Shen Fan, Wang
Qingsong, Xue Song, Zhang Dali, Zhao Nengzhi, Zhou Chunya. Fine copy Inserted an
invitation card for an exhibition of Fiac 2003 and a leporello info on Guo Jin.
and Guo Wei 2001. 

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type